Zadejte výraz který hledáte

obrazek diagram mm

ČASTÉ DOTAZY

Jak probíhá předávání dokladů?

Jsou dva způsoby: předání v kanceláří na adrese Antala Staška 2027/77, Praha 4, nebo předání dokladů v elektronické podobě přes cloudové úložiště Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive. Záleží na tom, který způsob je pro Vás nejvýhodnější.

Do kdy musím odevzdat podklady ke zpracování mezd?

Podklady ke mzdám je nutné předat hned začátkem následujícího měsíce, však nejpozději 7 pracovních dnů před Vaším stanoveným výplatním termínem. Ke zpracování mezd vašich zaměstnanců je nezbytné znát údaje o dovolených, nemocenských, prémiích, příplatcích a podobně. U nově uzavřených pracovních smluv je nutné předat nám podklady nejpozději 4 pracovní dny po uzavření pracovní smlouvy (stejná lhůta platí pro ukončené pracovní poměry zaměstnanců).
V případě, že tuto povinnost nesplníte, neodpovídáme Vám za případné sankce za opožděné podání přehledů a hlášení či jakoukoli jinou škodu způsobenou neposkytnutím této nezbytné součinnosti.

Do kdy musím jako plátce DPH odevzdat podklady ke zpracování?

Podklady pro zpracování DPH a kontrolního hlášení je nutné předat nejpozději do 15 dnů po skončení zdaňovacího období. Zdaňovací období je buďto měsíc nebo čtvrtletí. Plátce má povinnost podat řádné daňové přiznání k DPH do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. Odevzdávat musíte tyto doklady: Přijaté a vydané faktury; Příjmové a výdajové pokladní doklady; Výpisy z bankovního účtu s popisem přijatých plateb; Přijaté zálohy; Zápočty pohledávek a závazků. V případě, že tuto povinnost nesplníte, neodpovídáme Vám za případné sankce či jakoukoli jinou škodu způsobenou neposkytnutím této nezbytné součinnosti.

Jakým způsobem funguje online fakturace, online sklad, online sledování závazků a pohledávek?

Vzdálený přístup k informačnímu systému a účetnímu programu Pohoda zajišťujeme připojením na náš server pomocí terminálového účtu. V účetní jednotce Vaší firmy Vám nastavíme přístupová práva k jednotlivým agendám, zaškolíme Vás a Vy pak můžete z libovolného počítače vystavovat online faktury, sledovat online stav závazků a pohledávek, kontrolovat sklad atd.

Jak obdržím informace o tom, kolik a kam mám zaplatit na daních a odvodech (zdravotní a sociální pojištění, zálohy na FÚ, silniční daň za auto, DPH atd.)?

Příkaz k úhradě Vám odešleme emailem a uložíme do sdílené složky Dropbox, Google Drive nebo Microsoft OneDrive. Máte je tedy k dispozici vždy a přehledně na jednom místě. Pokud Vaše banka umožnuje přistup externí aplikaci Pohoda, načteme příkaz k úhradě přímo do Vašeho internetového bankovnictví.

Jaké dokumenty musím mít, abych k vám mohl převést účetnictví své firmy?

Abychom mohli převzít účetnictví Vaší společnosti, budeme potřebovat následující dokumenty:
 • inventarizace zůstatků rozvahových účtů (jedná se o nezaplacené faktury, nevyúčtované zálohy, majetek, stav hotovosti na různých pokladnách, bankovních účtech, nezaplacené půjčky atd.). Zůstatky potřebujeme zavést do našeho účetního programu.
 • neuhrazené vydané i přijaté zálohové faktury, neuhrazené zálohy na daní z příjmu na základě minulého daňového přiznání;
 • přehled majetků s daňovými a účetními odpisy, případně inventární karty;
 • hlavní knihu, hlavní knihu analyticky, obratovou předvahu;
 • účetní závěrku za poslední období, případně mezitímní účetní závěrku, pokud se jedná o předání v průběhu roku;
 • účetní deník (nebo peněžní deník u DE);
 • přiznání k dani z příjmů včetně přehledu položek, které mohou ovlivnit daňové povinnosti v dalších letech;
 • podaná daňová přiznání k ostatním daním;
 • u plátců DPH – odevzdaná daňová přiznání a hlášení včetně rozepsání uváděných položek po dokladech.
 • pokud máte zaměstnance – viz prosím seznam dokumentů pro Mzdový outsourcing

Jaké doklady jsou nutné ke zpracování mezd?

Pro měsíční zpracování mezd:
 • Pracovní smlouva, dodatky k pracovní smlouvě. Pokud pracovní smlouva neobsahuje výši mzdy – mzdový výměr. Dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce;
 • Docházka zaměstnanců. Doklady o nepřítomnosti v zaměstnání – informace o čerpané dovolené, dočasná pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny, propustka k lékaři, žádosti o dovolenou, neplacené volno, neomluvená absence, cestovní příkazy atd.;
 • Informace o přiznání odměn (měsíční, mimořádné) či jiných pohyblivých složek mezd (prémie, osobní ohodnocení atd.), v případě úkolové odměny informace o dosažené úkolové mzdě apod.;
V případě přijetí nového zaměstnance:
 • Potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list) od předchozího zaměstnavatele;
 • Osobní dotazník (jedná se především o jeho zdravotní pojišťovnu, bankovní spojení, místo narození a rodné příjmení (pro ELDP) v případě potřeby rozhodnutí o případném přiznání důchodu);
 • Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

V případě ukončení pracovního poměru – Dokument o ukončení pracovního poměru (dohodu o ukončení pracovního poměru, výpověď ze strany zaměstnance či zaměstnavatele, zrušení ve zkušební době apod.)

Co všechno obsahuje zpracování jedné mzdy zaměstnance?

 • Shromáždění podkladů ke mzdám a výpočet hrubé a čisté mzdy;
 • Zaslání přehledu o výši pojistného pro OSSZ (PSSZ), zasílá se do 20. dne následujícího kalendářního měsíce
 • Příprava výplatních pásek zaměstnancům (v papírové podobě či elektronicky e-mailem)
 • Příprava příkazu k úhradě mezd (převod mezd na účty zaměstnanců, úhrada pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, daní atd.)
 • Zaúčtování mezd, aby se projevili v účetnictví firmy a výkazech.
 • Výpočet zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (čtvrtletně)

Nadstandartní operace při zpracování měsíční mzdy zaměstnance: pracovní neschopnost zaměstnance (příloha k žádosti o nemocenské), provádění srážek ze mzdy (je třeba počítat nezabavitelnou část mzdy), poskytnutí neplaceného volna zaměstnanci (příp. navýšení vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění), pracovní úraz zaměstnance (hlášení, odškodnění).

Co všechno obsahuje přijetí zaměstnance nebo ukončení pracovního poměru?

Přijetí zaměstnance (vznik prvního pracovního poměru):
 • Do 8 dnů zajistit podání „Přihlášky a evidenčního listu zaměstnavatele“ a přihlásit se tak do registru zaměstnavatelů zdravotní pojišťovny, oznámit pojišťovně nástup zaměstnance;
 • Do 8 dnů od vzniku pracovního poměru přihlásit se u příslušné správy sociálního zabezpečení do registru zaměstnavatelů. Dále na tiskopise „Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)“ oznámit ve stejné lhůtě den nástupu zaměstnance do zaměstnání;
 • Nový zaměstnavatel nejdříve se musí přihlásit k dani z příjmů jako plátce daně z příjmů ze závislé činnosti (zálohová daň za zaměstnance), příp. i k dani z příjmů jako plátce daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (srážková daň za zaměstnance);
 • Zajistit podepsání zaměstnancem „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ (při nástupu pouze stranu 1 a 2);

Ukončení pracovního poměru se zaměstnancem:
 • Vystavit zaměstnanci Potvrzení o zaměstnání (tzv. Zápočtový list);
 • Vystavit Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za daný kalendářní rok či jeho část;
 • V případě registrace zaměstnance na úřadu práce, vystavit Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, příp. Potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného pro účely poskytování podpory v nezaměstnanosti;
 • Oznámit ukončení pracovního poměru příslušné zdravotní pojišťovně;
 • Oznámit ukončení pracovního poměru příslušné OSSZ (PSSZ);
 • Vyhotovit mzdové listy za tohoto zaměstnance;
 • Vyplnit a odeslat ELDP;

Nadstandartní operace – oznámit soudu nebo soudnímu exekutorovi, že povinný přestal u zaměstnavatele pracovat apod.

Umíte podat za mě nebo za moji firmu daňové přiznání (DPPO / DPFO)?

Přípravu daňových přiznání nabízíme ve dvou variantách:
Varianta č.1: Připravené daňové přiznání podepíšete a podáte na FÚ svým jménem (případně přiznání můžeme podat z Vaší datové schránky na základě Vašeho pokynu). Nejsme daňovým poradcem ve smyslu zákona o daňovém poradenství, proto nemůžeme nést podle zákona odpovědnost v tomto smyslu za vyhotovená daňová přiznání.

Varianta č.2: Pokud požadujete zpracování a podání daňového přiznání daňovým poradcem, zajistíme předání účetních výkazů smluvnímu daňovému poradci. Za služby poradce pak musíte samozřejmě zaplatit. Daňový poradce podle platné legislativy nese zodpovědnost za případné škody a ručí za správnost procesu.

logo

ALFATRUST, s.r.o.
IČO: 28435656
DIČ: CZ28435656
Obchodní rejstřík
Identifikátor datové schránky: 23ikmvh

Sídlo společnosti:

Chotěšovská 680/1
Praha 18 - Letňany
Česká republika 190 00
www.alfatrust.cz

Kancelář:

Náchodská 2094/80
Praha 9 - Horní Počernice
Česká republika 193 00
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 775 570 553ikona

ALFATRUST © 2019 | ИНФОРМАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ | GDPR | OBCHODNÍ PODMÍNKY