Zadejte výraz který hledáte

obrazek diagram mm

Český účetní standard pro podnikatele č. 017

Zúčtovací vztahy

1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění ozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování zúčtovacích vztahů za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

C.II. Pohledávky

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky

1.1. Pohledávky z obchodních vztahů

1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

1.3. Pohledávky - podstatný vliv

1.4. Odložená daňová pohledávka

1.5. Pohledávky - ostatní

1.5.1. Pohledávky za společníky

1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

1.5.3. Dohadné účty aktivní

1.5.4. Jiné pohledávky

C.II.2. Krátkodobé pohledávky

2.1. Pohledávky z obchodních vztahů

2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

2.3. Pohledávky - podstatný vliv

2.4. Pohledávky - ostatní

2.4.1. Pohledávky za společníky

2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

2.4.3. Stát - daňové pohledávky

2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

2.4.5. Dohadné účty aktivní

2.4.6. Jiné pohledávky

C.II.3. Časové rozlišení aktiv

3.1. Náklady příštích období

3.2. Komplexní náklady příštích období

3.3. Příjmy příštích období

D. Časové rozlišení aktiv

1. Náklady příštích období

2. Komplexní náklady příštích období

3. Příjmy příštích období

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní

C.II. Krátkodobé závazky

C.II.1. Vydané dluhopisy

1.1. Vyměnitelné dluhopisy

1.2. Ostatní dluhopisy

2. Závazky k úvěrovým institucím

3. Krátkodobé přijaté zálohy

4. Závazky z obchodních vztahů

5. Krátkodobé směnky k úhradě

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

7. Závazky - podstatný vliv

8. Závazky ostatní

8.1. Závazky ke společníkům

8.2. Krátkodobé finanční výpomoci

8.3. Závazky k zaměstnancům

8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

8.5. Stát - daňové závazky a dotace

8.6. Dohadné účty pasivní

8.7. Jiné závazky

C.III. Časové rozlišení pasiv

1. Výdaje příštích období

2. Výnosy příštích období

D. Časové rozlišení pasiv

1. Výdaje příštích období

2. Výnosy příštích období

vykazovaných za podmínek stanovených v § 3, 3a a 4 vyhlášky.

2. Obsahové vymezení
2.1. Pro účely tohoto standardu se využívá obsahové vymezení pohledávek za upsaný základní kapitál, dlouhodobých a krátkodobých pohledávek, časového rozlišení v aktivech a pasivech rozvahy, krátkodobých závazků a dohadných položek aktivních a pasivních uvedené v § 5, 10, 11, 13, 17, 18 a 19 vyhlášky.

2.2. U dlouhodobých závazků se zbytkovou splatností jeden rok a kratší, které jsou účtovány v účtové třídě 4 a jsou vykazovány v položce „C.I. Dlouhodobé závazky“ (C.I.1. až C.I.9.3.) se postupuje podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.

2.4. Analytické účty se vedou podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých druhů měn.

2.5. Přesuny ze skupiny a do skupiny pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování nejsou přípustné.

3. Postup účtování
3.1. Účtová skupina 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)

3.1.1. Zaúčtují se zde zejména pohledávky za odběrateli. Dále se zde zaúčtují poskytnuté zálohy a závdavky dodavatelům před splněním smlouvy ze strany dodavatele, ostatní pohledávky z obchodních vztahů, například reklamace vůči dodavatelům, nárok na záruční paušál při převzetí závazků za záruční opravy.

3.1.2. Zaúčtují se zde zejména pohledávky za směnky předané bance nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu k proplacení do doby splatnosti směnky, jakož i jiné cenné papíry předané k eskontu; ve prospěch účtu pohledávek za směnky předané bance nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu k proplacení se zaúčtují směnky a jiné cenné papíry bankou nebo spořitelníma úvěrním družstvem zinkasované, jakož i směnky a jiné cenné papíry neproplacené a vrácené.

3.2. Účtová skupina 32 – Závazky (krátkodobé)

3.2.1. Zaúčtují se zde dluhy vůči dodavatelům. Dále se zde zaúčtují přijaté krátkodobé zálohy a závdavky od odběratelů před splněním závazků vůči odběratelům, ostatní krátkodobé závazky z obchodních vztahů, například uplatněné reklamace odběrateli, dluh vůči obchodnímu partnerovi, který přebírá záruční závazky za podané výkony (z poskytování záručního paušálu).

3.2.2. Zaúčtují se zde směnky vlastní a akceptované směnky cizí při jejich použití k uspokojení dluhu vůči dodavateli, kde směnečný závazek pro účetní jednotku je jeden rok a kratší.

3.2.3. U pravidelně se opakujících zálohových plateb od uživatelů bytů a nebytových prostor (služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor a nájemné či příspěvek vlastníka jednotky) lze účtovat o předpisu záloh.

3.3. Účtová skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

3.3.1. Zaúčtují se zde dluhy z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k zaměstnancům, popřípadě jiným fyzickým osobám (s výjimkou dluhů ke společníkům ze závislé činnosti), a jejich zúčtování. Analytické účty se vedou podle jednotlivých zaměstnanců na mzdových listech.

3.3.2. Dále se zde zaúčtují různé dluhy vůči zaměstnancům, například nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů, různé pohledávky za zaměstnanci, například poskytnuté zálohy na cestovní výdaje, zálohy k vyúčtování, uplatnění náhrady za zaměstnanci.

3.3.3. Ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi se zaúčtují dluhy ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, jak ze zákonné výše, tak z dobrovolného plnění, se souvztažnými zápisy na vrub příslušných účtů účtové skupiny 52 – Osobní náklady u částek hrazených zaměstnavatelem, nebo na vrub příslušných účtů závazků vůči zaměstnancům z pracovněprávních vztahů a příslušného účtu účtové skupiny 36 – Závazky ke společníkům u částek hrazených zaměstnancem.

3.3.4. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi se zaúčtují nároky na výplaty sociálních dávek se souvztažnými zápisy ve prospěch příslušných účtů závazků vůči zaměstnancům z pracovněprávních vztahů i příslušných účtů účtové skupiny 36 – Závazky ke společníkům.

3.4. Účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací - účtování o dani z příjmů

3.4.1. Zaúčtují se zde placené zálohy na daň z příjmů v průběhu roku a sražená daň z příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně v případech, kdy podle zákona o daních z příjmů lze sraženou daň započíst na celkovou daňovou povinnost.

3.4.2. K rozvahovému dni se zde účtuje o dluhu účetní jednotky ze splatné daně za zdaňovací období se souvztažným zápisem na vrub příslušných účtů účtové skupiny 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů.

3.4.3. Není-li k okamžiku sestavení účetní závěrky známa skutečná daňová povinnost, postupuje se podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 004 Rezervy.

3.4.4. Dále se zde zaúčtuje daň z příjmů, jejíž odvod zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům daně, například zaměstnancům.

3.5. Účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací - účtování o dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)

3.5.1. Ve prospěch příslušného účtu se účtuje o daňové povinnosti účetní jednotky ze splatné daně z přidané hodnoty za zdaňovací období se souvztažným zápisem zejména na vrub příslušného účtu účtových skupin 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé), 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi, 37 – Jiné pohledávky a závazky, respektive na vrub příslušného účtu účtových tříd 0, 1 a 5, jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu účetní jednotky nebo při bezplatném plnění ve prospěch jiných osob.

3.5.3. Na vrub příslušného účtu se účtuje o nároku na odpočet DPH se souvztažným zápisem zejména ve prospěch příslušného účtu účtových skupin 32 – Závazky (krátkodobé), 37 – Jiné pohledávky a závazky, 47 – Dlouhodobé závazky. Na vrub tohoto účtu se dále

účtuje o úhradě DPH.

3.5.4. Dále se zde účtuje o vrácení daně při uplatnění nadměrného odpočtu.

3.6. Účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací - účtování o ostatních daních a poplatcích

3.6.1. Ve prospěch příslušného účtu se účtuje o daňové povinnosti účetní jednotky ze spotřebních daní za zdaňovací období se souvztažným zápisem zejména na vrub příslušného účtu účtových skupin 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé), 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi a 37 – Jiné pohledávky a závazky, respektive na vrub příslušného účtu účtových tříd 1 a 5, jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu účetní jednotky nebo při bezplatném plnění ve prospěch jiných osob, jakož i při vzniku manka a škody na vybraných výrobcích.

3.6.2. Na vrub příslušného účtu se účtuje o úhradě daňové povinnosti ze spotřebních daní.

Dále se na vrub příslušného účtu účtuje o nároku na vrácení spotřební daně za zdaňovací období se souvztažným zápisem zejména ve prospěch příslušného účtu účtových skupin 32 – Závazky (krátkodobé), 37 – Jiné pohledávky a závazky, 47 – Dlouhodobé závazky.

3.6.4. Účtuje se zde i o dalších přímých daních, například o dani silniční, dani z nemovitých věcí, dani z nabytí nemovitých věcí.

3.6.5. Poplatky se zaúčtují ve prospěch příslušného účtu (příslušného příjemce poplatků) se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtové skupiny 53 - Daně a poplatky. O úhradě poplatků se účtuje na vrub příslušného účtu.

3.7. O nezpochybnitelném právním nároku na dotaci se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 37 – Jiné pohledávky a závazky a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací. O použití dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací a ve prospěch ostatních provozních nebo finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. O použití dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do ostatních finančních výnosů. O použití dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové třídy 0 - Dlouhodobý majetek.

3.8. Účtová skupina 35 – Pohledávky za společníky

3.8.1. V této účtové skupině se zaúčtují například krátkodobé zápůjčky a úvěry poskytované účetními jednotkami v konsolidačním celku.

3.8.2. Dále se zde účtuje o pohledávkách za upisovateli, tj. akcionáři, či společníky obchodní korporace. Zůstatkem účtu jsou upsané nesplacené akcie nebo podíly vykazované v položce „A. Pohledávky za upsaný základní kapitál“.

3.8.3. Účtuje se zde rovněž například o krátkodobých pohledávkách za společníky ve veřejné obchodní společnosti, jakož i za komplementáři v komanditní společnosti, popřípadě za společníky ve společnosti s ručením omezeným, ve výši předepsané úhrady ztráty, se souvztažným zápisem na příslušném účtu účtové skupiny 59 – Daně z příjmu, převodové účty a rezerva na daň z příjmů vykazovaném v položce „M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/)“ nebo „K. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)“, popřípadě na příslušném účtu účtové skupiny 43 – Výsledek hospodaření.

3.8.4. Zaúčtují se zde například krátkodobé pohledávky ze zápůjček a úvěrů společníkům v obchodní korporaci, úrok z prodlení při opožděném splacení peněžitého vkladu společníka ve veřejné obchodní společnosti, v komanditní společnosti, či ve společnosti s ručením omezeným.

3.8.5. Zaúčtují se zde pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti.

3.9. Účtová skupina 36 – Závazky ke společníkům

3.9.1. Zaúčtují se zde například krátkodobé závazky účetních jednotek v rámci konsolidačního celku z přijatých zápůjček a úvěrů.

3.9.2. Zaúčtují se zde dluhy ke společníkům včetně akcionářů v obchodních korporacích ve výši jejich podílů na zisku obchodní korporace, se souvztažným zápisem na příslušném účtu účtové skupiny 59 – Daně z příjmu, převodové účty a rezerva na daň z příjmů vykazovaném v položce „M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)“ nebo „K. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)“, pokud jde o společníky ve veřejné obchodní společnosti a komplementáře v komanditní společnosti a příslušného účtu účtové skupiny 43 – Výsledek hospodaření, pokud jde o společníky v ostatních obchodních korporacích, jakož i komanditisty v komanditní společnosti.

3.9.3. Zaúčtují se zde například krátkodobé závazky ze zápůjček a úvěrů od společníků obchodní korporace.

3.9.4. Zaúčtují se zde dluhy ke společníkům ve společnosti s ručením omezeným a komanditistům komanditních společností a členům družstev ze závislé činnosti, tj. z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení, a jejich zúčtování.

3.9.5. Zaúčtují se zde dluhy účetní jednotky, jako akcionáře či společníka v jiné obchodní korporaci, za převzaté zatímní listy nebo dosud nesplacené vklady.

3.9.6. Zaúčtují se zde dluhy ke společníkům sdruženým ve společnosti.

3.10. Účtová skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky

3.10.1. Na příslušném účtu účtové skupiny 37 – Jiné pohledávky a závazky prodávající účtuje o pohledávce z prodeje obchodního závodu nebo jeho části nebo pachtu obchodního závodu či jeho části a kupující účtuje o dluhu z koupě obchodního závodu či jeho části podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 011 Operace s obchodním závodem.

3.10.2. Účtuje se zde podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 009 Deriváty o pohledávkách a závazcích z pevných termínovaných operací, o nakoupených a prodaných opcích. Analytické účty se vedou v členění na nákupní a prodejní opce.

3.10.3. Rovněž zde účtuje emitent dluhopisů o pohledávce z emitovaných dluhopisů. Na vrub příslušného účtu se účtuje o vydání:

- dlouhodobých dluhopisů se souvztažným zápisem na příslušnému účtu účtové skupiny 47 – Dlouhodobé závazky,
- krátkodobých dluhopisů se souvztažným zápisem na příslušnému účtu účtové skupiny 24 – Jiné krátkodobé finanční výpomoci. Ve prospěch účtu se zaúčtuje úhrada dluhopisů od majitele. Analytické účty se vedou podle jednotlivých emisí.

3.10.4. Účtuje se zde i o dalších pohledávkách a krátkodobých závazcích, například o:

- pohledávce na náhradu škody či manka za odpovědnou osobou se souvztažným zápisem na příslušnému účtu účtové skupiny 64 – Jiné provozní výnosy, pokud tato pohledávka nemá charakter dohadné položky aktivní,
- dluhu z odpovědnosti za způsobenou škodu se souvztažným zápisem na příslušnému účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady, pokud tento závazek nemá charakter dohadné položky pasivní,
- dluhu vůči celnímu orgánu z titulu cel, DPH a o závazku ze spotřebních daní při dovozu. Na analytických účtech vede účetní jednotka zvlášť zúčtování cel a zvlášť zúčtování DPH a jednotlivých spotřebních daní při dovozu.
Jako o pohledávce se účtuje o vkladu do obchodní korporace do doby zápisu vkladu do základního kapitálu v obchodním rejstříku, respektive do doby vydání akcií či zatímních listů.

3.11. Účtová skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv

Na příslušných účtech časového rozlišení této účtové skupiny se v souladu s § 13 a 19 vyhlášky časově rozlišují náklady a výnosy. Časově rozlišovat nelze pokuty, penále, manka a škody. Dále se v této účtové skupině účtuje v souladu s § 10, respektive § 11, a § 17, respektive § 18, vyhlášky o dohadných položkách.

3.11.1. Na příslušném účtu vykazovaném v položce „C.II.3.1. Náklady příštích období“, respektive „D.1. Náklady příštích období“, se zaúčtují výdaje běžného účetního období, jež se týkají nákladů v příštích obdobích, například náklady na zařazení většího rozsahu drobného nehmotného nebo hmotného majetku do používání, nájemné a pachtovné placené předem, předplatné; zúčtování nákladů příštích období na příslušný účet nákladů se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí.

3.11.2. Na příslušném účtu vykazovaném v položce „C.II.3.2. Komplexní náklady příštích období“, respektive „D.2. Komplexní náklady příštích období“, se zaúčtují náklady a výdaje příštích období, jež se sledují ve vztahu k danému účelu, například náklady na přípravu a záběh výkonů a náklady na výzkum a vývoj, náklady na dlouhodobou propagaci, náklady na předzásobení; zúčtování komplexních nákladů příštích období se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí, nejpozději však do čtyř let od zaúčtování nákladů na příslušný účet účtové skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv, s výjimkou případů vyplývajících ze smluv, respektive platných předpisů.

3.11.3. Prostřednictvím příslušného účtu účtové skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv vykazovaného v položce „C.III.1. Výdaje příštích období“, respektive „D.1. Výdaje příštích období“, se zaúčtují náklady, jež s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Účtuje se zde například o nájemném a pachtovném placeném pozadu, prémiích a odměnách placených po uplynutí roku.

3.11.4. Na příslušném účtu vykazovaném v položce „C.III.2. Výnosy příštích období“, respektive „D.2. Výnosy příštích období“, se zaúčtují příjmy v běžném účetním období, které věcně patří do výnosů v příštích obdobích, například nájemné a pachtovné přijaté předem, částky přijatých paušálů předem na zajištění servisních služeb, přijaté předplatné. Vlastník rozvodného zařízení může časově rozlišovat po dobu nejdéle 20 let přijaté úhrady podle příslušného zákona za účelně vynaložené náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu a v případě přeložek rozvodných zařízení za samostatné stavby s nimi souvisejícími. Zúčtování výnosů příštích období se provede v období, s kterým věcně souvisejí.

3.11.5. Na příslušném účtu vykazovaném v položce „C.II.3.3. Příjmy příštích období“, respektive „D.3. Příjmy příštích období“, se účtuje o částkách účetní jednotkou nepřijatých, které časově a věcně souvisejí s výnosy běžného účetního období a nejsou zaúčtovány přímo na účtech pohledávek. Jsou to zejména výnosové provize, provedené a odebrané dosud nevyúčtované práce a služby.

3.11.6. Na příslušném účtu vykazovaném v položkách „C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní“ nebo „C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní“ se účtuje například o pohledávce za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí v případech, kdy nebyla ještě poskytnuta pojistná náhrada a pojišťovna nepotvrdila ke konci rozvahového dne konečnou výši náhrady, o výnosových úrocích, které nebyly zahrnuty ve vyúčtování bank nebo spořitelních a úvěrních družstev za běžné účetní období, respektive toto vyúčtování bylo chybné, o odhadu poplatků z licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není ještě známa výše poplatků. O uvedených případech se účtuje se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtových skupin 64 – Jiné provozní výnosy nebo 66 – Finanční výnosy.

3.11.7. Na příslušném účtu vykazovaném v položkách „C.I.9.2. Dohadné účty pasivní“ nebo „C.II.8.6. Dohadné účty pasivní“ se účtuje například o nevyfakturovaných dodávkách. Účtuje se zde i o nákladových úrocích, které nebyly zahrnuty do vyúčtování bank nebo spořitelních a úvěrních družstev za dané účetní období, respektive toto vyúčtování je chybné, a o dluhu z odpovědnosti za způsobenou škodu v případech, kdy není možno k rozvahovému dni stanovit konečnou výši dluhu, se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtových skupin 56 – Finanční náklady a příslušného účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady, popřípadě na vrub příslušného účtu majetku, respektive nákladů v případě nevyfakturovaných dodávek. Účtuje se zde i o náhradě mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou, pokud na ni vznikne zaměstnanci nárok podle jiného právního předpisu, bude-li proplacena v příštím účetním období. Účtuje se zde i o poměrné části silniční daně při účtování v hospodářském roce.

3.12. Účtová skupina 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

3.12.1. V této účtové skupině se účtuje o tvorbě opravných položek k jednotlivým pohledávkám, jakož i o jejich snížení, popřípadě o zrušení podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 005 Opravné položky.

3.12.2. Dále se zde účtuje o vztazích mezi jednotlivými vnitřními organizačními útvary účetní jednotky v závislosti na organizaci účetnictví účetní jednotky. Příslušný účet účtové skupiny 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování při uzavírání účetních knih nemá zůstatek.

3.12.3. V účtové skupině 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování se účtuje o převodu nákladů a výnosů mezi společníky sdruženými ve společnosti. Případný zůstatek příslušného účtu účtové skupiny 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování se koncem roku vyrovná zaúčtovanou pohledávkou či dluhem za příslušnými společníky sdruženými ve společnosti (účtová kupina 35 – Pohledávky za společníky nebo 36 – Závazky ke společníkům).

logo

ALFATRUST, s.r.o.
IČO: 28435656
DIČ: CZ28435656
Obchodní rejstřík
Identifikátor datové schránky: 23ikmvh

Sídlo společnosti:

Chotěšovská 680/1
Praha 18 - Letňany
Česká republika 190 00
www.alfatrust.cz

Kancelář:

Náchodská 2094/80
Praha 9 - Horní Počernice
Česká republika 193 00
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 775 570 553ikona

ALFATRUST © 2019 | ИНФОРМАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ | GDPR | OBCHODNÍ PODMÍNKY