Zadejte výraz který hledáte

obrazek diagram mm

Český účetní standard pro podnikatele č. 005

Opravné položky

1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování o opravných položkách za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

2. Obsahové vymezení
Opravnými položkami se vyjadřuje přechodné snížení hodnoty majetku za podmínek uvedených v § 55 vyhlášky.

3. Postup tvorby a použití
3.1. Při tvorbě a použití opravných položek se postupuje podle § 55 vyhlášky ve smyslu § 26 odst. 3 zákona.

4. Postup účtování
4.1. Opravné položky u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

4.1.1. O tvorbě opravných položek k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti souvztažně s příslušnými účty účtové skupiny 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku; o snížení nebo zrušení opravných položek se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti souvztažně s příslušnými účty účtové skupiny 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku.

4.1.2. Opravné položky k odpisovanému dlouhodobému majetku, jehož užitná hodnota se běžně snižuje opotřebením, se tvoří v případech, kdy je jeho užitná hodnota zjištěná při inventarizaci výrazně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví po odečtení oprávek, a toto snížení hodnoty nelze považovat za definitivní (za snížení trvalého charakteru).

4.2. Opravné položky k zásobám

4.2.1. O tvorbě opravných položek k zásobám se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti souvztažně s příslušnými účty účtové skupiny 19 – Opravné položky k zásobám; o snížení nebo zrušení opravných položek se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti souvztažně s příslušnými účty účtové skupiny 19 – Opravné položky k zásobám.

4.3. Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku

O tvorbě opravných položek ke krátkodobému finančnímu majetku se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti souvztažně s příslušnými účty účtové skupiny 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku; o snížení nebo zrušení opravných položek se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti souvztažně s příslušnými účty účtové skupiny 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku.

4.4. Opravné položky k pohledávkám

4.4.1. O tvorbě opravných položek k pohledávkám se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti souvztažně s příslušnými účty účtové skupiny 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování; o snížení nebo zrušení opravných položek se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 55 –Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti souvztažně s příslušnými účty účtové skupiny 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování. Na analytických účtech se člení opravné položky vytvořené v souladu se zvláštním právním předpisem1) a ostatní opravné položky k pohledávkám.

4.4.3. Výše opravné položky, vytvářené podle zvláštního právního předpisu1) nebo nad jeho rámec, nesmí přesáhnout účetní hodnotu pohledávky na rozvahovém účtu, k níž je opravná položka tvořena. V případech, ve kterých bude opravná položka vytvořena ve výši 100 % hodnoty nepromlčené pohledávky s výjimkou pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, může být tato pohledávka odepsána a opravná položka k ní zrušena. Takto odepsaná pohledávka se dále sleduje na podrozvahových účtech s výjimkou těch pohledávek, u kterých došlo k jejich zániku. Přijatá úhrada odepsané pohledávky se zaúčtuje jako výnos na příslušném účtu účtové skupiny 64 – Jiné provozní výnosy a zachytí se na podrozvahových účtech

4.5. Postup účtování opravných položek na vrub či ve prospěch příslušných účtů nákladů je uveden v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 019 Náklady a výnosy.

4.6. Při prodeji majetku se opravné položky, které se k němu váží, zruší vyúčtováním ve prospěch příslušného nákladového účtu.

4.7. V případě, že se při inventarizaci závazků zjistí, že jejich částka je vyšší než jejich výše v účetnictví, nevytvářejí se opravné položky, ale zvýšení se zaúčtuje přímo na účtu závazků se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu nákladů.

 

logo

ALFATRUST, s.r.o.
IČO: 28435656
DIČ: CZ28435656
Obchodní rejstřík
Identifikátor datové schránky: 23ikmvh

Sídlo společnosti:

Chotěšovská 680/1
Praha 18 - Letňany
Česká republika 190 00
www.alfatrust.cz

Kancelář:

Náchodská 2094/80
Praha 9 - Horní Počernice
Česká republika 193 00
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 775 570 553ikona

ALFATRUST © 2019 | ИНФОРМАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ | GDPR | OBCHODNÍ PODMÍNKY